VO

08
Nov

VO

  • Domonkos Lívia
  • 0 Views
  • 0 komentárov
  • Bez značiek

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

tlačiarenské služby a tlačenie knižných titulov (služba)

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Občianske združenie Phoenix – Phoenix Polgári Társulás

Sídlo: Pri Šajbách 14A, 83106 Bratislava

Krajina: Slovenská republiky

Štatutárka: Mgr. Liliana Bolemant, PhD.

IČO: 30799881

DIČ: 2023554368

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: SK91 0900 0000 0050 3626 3585

Kontaktná osoba: Mgr. Liliana Bolemant, PhD.

Telefón: 0918619422

 

2. Predmet zákazky: knižné tituly podľa opisu predmetu zákazky

 

3. Opis predmetu zákazky

3.1. Názov titulu: Eleonóra Jankovic: A világ túloldalán

Formát: 120X160 mm

Rozsah: 288 str.

Náklad: 1500 ks.

Papier: 80 g

Farebnosť: 1+1, obálka: 4+0, 250 g pohľ. kartón

Predpokladaná cena: 1500,- €

 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky

 

4. Zmluvný vzťah: Objednávka, dodací list, faktúra, platobný príkaz na úhradu.

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: OZ Phoenix, Pri Šajbách 14A, 831 06 Bratislava

 

6. Termín dodania: do 30 dní.

 

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 20.11.2015

 

8. Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa

elektronickou formou na adresu: liliana.bolemant@gmail.com

 

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 7.11.2015

 

10. Vyhodnotenie ponúk: Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným (prvým) sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH

11. Podmienky účasti: Doklad o oprávnení podnikať (napr. výpis zo živnostenského resp.

obchodného registra). Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu

dokladu.

 

12. Obsah ponuky: Cenová ponuka, doklad podľa bodu 10.

 

13. Požiadavka na predloženie cenovej ponuky: Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku.

Cenová ponuka musí byť vyjadrená v €.

 

14. Požadované obchodné podmienky predmetu zákazky: Obchodné podmienky sú ponúknuté

a dohodnuté obchodné zvyklosti zachovávané všeobecne v príslušnom obchodnom odvetví.

Objednávka s úspešným uchádzačom nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými

podmienkami.

 

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková zmluvná cena s DPH (konečná cena).

 

16. Ďalšie informácie:

16.1.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je možné podať žiadosť o nápravu ani námietky v

zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

16.2.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude prebiehať elektronicky (e-mailom).

16.3.

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnocovania ponúk.

16.4.

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná záväzná objednávka v súlade s cenovou ponukou

16.5. Dôvody zrušenia zadávania zákazky:

– Nebola predložená ani jedna ponuka.

– Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy.

– Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa.

– Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená

 

Liliana Bolemant

Štatutárka OZ

Bratislava, 7.11.2015


besedy Bratislava Equality Gender knihy Komárno konferencia KOšice literatura menšinová literatúra muz Nitra násielie názor obrazy zien mensiny open space poradenstvo rodina rodovo citlivé vzdelávanie rodové roly rozhovor spisovateľky umenie veda vychova workshop škola ženská literatúra