• 0 komentárov
  • besedy . Bratislava . Equality . Gender . Komárno . KOšice . Nitra .

Pozvánka na besedy so študentami VŠ v maďarských univerzitných kluboch v rámci projektu OSF-EEA: Ženy a muži Projekt Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ  – budúcich pedagógov bol podporený sumou  23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP  2009- 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov  je posilnenie aktívneho občianstva. Aké úlohy na nás kladie spoločnosť? Prijímeme ich alebo…

Viac
  • 0 komentárov
  • konferencia @sk . obrazy zien mensiny .

Nőképek kisebbségben III./ Obrazy žien menšiny III. Program Nokepek kisebbsegben III.  Hlavný organizátor: Phoenix Polgári Társulás (Pozsony) Občianske združenie Phoenix Bratislava Spoluorganizátori/-ky: Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem / Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF Nitra, Genderkutató Központ, BTK Comenius Egyetem / Centrum rodových štúdií UK Bratislava, Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala / Výbor pre rovné príležitosti žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku Miesto: KeTK Nyitra / Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra, Dražovská 4.  Termín: 17-18.…

Viac
  • 0 komentárov
  • Bez značiek

Rovná príležitosť – rovný výsledok / Same opportunity- same results Najnovším projektom Občianskeho združenia Phoenix by sme chceli osloviť poslucháčky a poslucháčov vysokých škôl, predovšetkým študentov pedagogických odborov, ktoré a ktorí by chceli vedieť viac o tom, aké očakávania a stereotypy určujú a riadia naše správanie, a v čom sú podobné alebo odlišné podľa toho, či sa týkajú žien alebo mužov. Ružový a modrý svet? Naozaj sa tak jednoducho delí na dva odlišné svety dievčatá a chlapci? Tak prečo malé…

Viac
besedy Bratislava Equality Gender knihy Komárno konferencia KOšice literatura menšinová literatúra muz Nitra násielie názor obrazy zien mensiny open space poradenstvo rodina rodovo citlivé vzdelávanie rodové roly rozhovor spisovateľky umenie veda vychova workshop škola ženská literatúra