Ciele a činnosť

Ciele a činnosť

Združenia sa usiluje o uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí medzi ženami a mužni a práv detí, venujúc sa pozornosti predovšetkým postaveniu žien a detí maďarskej menšiny na Slovensku vo všetkých sférach spoločnosti.

Činnosť združenia

sa zameriava na organizovanie informačných kampaní, seminárov zameraných na zvyšovanie povedomia cieľových skupín o problematike rovnosti príležitostí, pomoc pri uplatnení sa znevýhodnených skupín na trhu práce, prevenciu a elimináciu násilia v rodine, násilia páchaného na ženách a deťoch.

Okrem uvedených aktivít považujeme za dôležitú vydavateľskú  a publikačnú činnosť: vydávanie odborných a informačných publikácií, ako aj dokumentačnú činnosť: vytváranie informačnej databázy, zostavovanie štatistík a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa ochrany ľudských práv a situácie žien a detí v spoločnosti.

Za posledné roky svojej existencie sa združenie venovalo vedeniu kurzov Gender studies na Univerzite J. Selyeho v Komárne v spolupráci s OZ Barátnő,  prednášateľským aktivitám na konferenciách, a organizovaniu workshopov v maďarských mládežníckych organizáciách, ako aj rôznych záujmových klubov vybraných miest a obcí na Južnom Slovensku.

V rámci informovania verejnosti členky združenia prispievali do novín a časopisov vydávaných v maďarskom jazyku (Új Szó, Vasárnap, Új Nő) na Slovensku, ako aj do internetových médií, akým je napr. www.baratno.com.

Organizácia na svojej internetovej stránke uverejňuje informácie pre svoju cieľovú skupinu s online-poradenstvom. Články a príspevky sú prístupné predovšetkým v maďarskom jazyku, pretože poskytovanie informácií v materinskom jazyku je jedným z dôležitých predpokladov ich správneho pochopenia a prijatia. Webová stránka poskytuje informácie čiastočne aj v slovenskom jazyku.

Prečo je potrebné zaoberať sa rovným postavení žien a mužov?

Požiadavka vytvorenia rovného postavenia, rovnosti šancí, rovnoprávnosti žien a mužov je jedným z prioritných záväzkov, ktoré boli prijaté Európskou úniou a Slovenskou republikou. Na Slovensku je platných viac zákonov a iných právnych predpisov, ktoré riadia uplatňovanie týchto záväzkov a požiadaviek, avšak  ich uskutočňovanie v praxi je zatiaľ veľmi neúplné.

Ak spomenieme len znevýhodnené postavenie žien na trhu práce (návrat z materskej dovolenky, rozdiel v platoch žien a mužov, atď.), alebo vyskytovanie stereotypov a predsudkov vo vzdelávaní, na školách, či existenciu násilia v rodine – vyzdvihli sme len najzávažnejšie problémy, ktorými sa treba zaoberať.

Prečo názov phoenix?

Vták phoenix je symbolom znovuzrodenia a večného života. V našom ponímaní znamená nové začiatky, možnosť znovuzrodenia aj zo zdanlivo neriešiteľných životných situácií, ktoré prežíva veľa žien. Mytologický vták, ktorý zhorí, ale vstáva zo svojho popola, a nadobúda nové sily, symbolizuje silu ženy, ktorá sa nevzdáva, a napriek všetkým nepriazňam osudu zvíťazí nad ním.

Projekty združenia

Naše projekty sa zameriavajú počnúc vzdelávaním cez vedecký výskum až po praktické tréningy a kurzy. Prečítajte si dole naše Výročné správy a Stanovy.

Našim dlhodobým cieľom je 

vytvorenie siete organizácií a jednotlivcov, ktorí/-é by pomohli miestnym aktivitám a organizáciám v uskutočňovaní ich cieľov.

Členstvo

Členom/-kou OZ Phoenix môžu byť osoby, ktoré majú viac ako 18 rokov, súhlasí so Stanovami organizácie, vyplní Prihlášku , a zapojí sa do činnosti organizácie. Práca zahŕňa rôzne činnosti, naše členky a členovia si môžu vybrať podľa svojich záujmov a odborných vedomostí, podľa našich možností s finančným ohodnotením, alebo formou dobrovoľníckej práce. Možnosti spolupráce môžete prečítať v časti Podporte našu činnosť.

Spolupráca 

Popri našich činnostiach považujeme za veľmi dôležitú spoluprácu s domácimi a zahraničnými neziskovými organizáciami, aby sme svoje spoločné ciele mohli napĺňať efektívnejšie.

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

OZ Phoenix je členom Koordinačného výboru OSMS, ktorá zastrešuje maďarské neziskové organizácie na Slovensku: http://www.kerekasztal.org

Výbor pre rovné postavenie žien a detí pri OSMS

V rámci OSMS vykonáva svoju činnosť viac odborných pracovných skupín, jedným z nich je Výbor pre rovné postavenie žien a detí. Iniciátorom tejto pracovnej skupiny bolo OZ Phoenix. Prvotným cieľom pracovnej skupiny je zmapovanie situácie maďarských žien a detí na Slovensku, vykonanie sociologického výskumu, zistenie problémov a vypracovanie stratégie na ich odstránenie.

http://www.kerekasztal.org/rolunk/ 

Centrum rodových štúdií

Úspešne spolupracujeme aj s organizáciou  Centrum rodových štúdií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ako môžu pomôcť muži?

Ako organizácia, ktorá háji záujmy žien, považujeme za dôležitú spoluprácu s mužmi. Sme presvedčené, že k našej úspešnej činnosti potrebujeme aj spoluprácu mužov, ich aktívnu účasť a považujeme za veľmi dôležitú spoluprácu s organizáciami mužov.

Ak súhlasíte s našimi cieľmi a zaujala nás naša činnosť, podporte našu prácu. Možnosti podpory a pomoci nájdete tu (Podporte našu činnosť).

 

Download (PDF, 3.1MB)

Výročná správa o.z. Phoenix 2013

0 príspevkov
Povedz nám svoj názor

Musíš sa prihlásiťpre pridávanie príspevkov.

besedy Bratislava Equality Gender knihy Komárno konferencia KOšice literatura menšinová literatúra muz Nitra násielie názor obrazy zien mensiny open space poradenstvo rodina rodovo citlivé vzdelávanie rodové roly rozhovor spisovateľky umenie veda vychova workshop škola ženská literatúra