Program konferencie 2015- Obrazy žien menšiny III.

  • Domonkos Lívia
  • 3 Views
  • 0 komentárov
  • konferencia @sk . obrazy zien mensiny .

Nőképek kisebbségben III./ Obrazy žien menšiny III.

Program Nokepek kisebbsegben III.

 Hlavný organizátor: Phoenix Polgári Társulás (Pozsony) Občianske združenie Phoenix Bratislava

Spoluorganizátori/-ky:

Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem / Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF Nitra,

Genderkutató Központ, BTK Comenius Egyetem / Centrum rodových štúdií UK Bratislava,

Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala / Výbor pre rovné príležitosti žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku

Miesto: KeTK Nyitra / Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra, Dražovská 4.

 Termín: 17-18. septembra 2015

Program:

2015. szeptember 17., csütörtök / štvrtok

10:00–11:00 regisztráció

11:00–11:15 A konferencia megnyitója / Otvorenie konferencie: Tokár Géza

11:15–12:00 Thun Éva: Hogyan tanítsunk genderül? A genderpedagógia elmélete és gyakorlata integrálásának lehetősége / Ako učme rodovo citlivo? Možnosti integrácie teórie a praxe rodovo citlivej pedagogiky.

12:00–13:00 ebéd/obed

13:00–13:30 A magyar feminizmus története című kiállítás megnyitója és megtekintése. A kiállítást megnyitja annak összeállítója: Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke.

Vernisáž výstavy História maďarského feminizmu. Výstavu predstaví je zostavovateľka Rita Antoni, predsedníčka Spolku Nőkért ( Pre Ženy)

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Bolemant Lilla

13:30–13:50 Monika Bosá: A genderérzékeny nevelés mint a genderegyenlőség feltétele / Rodovo citlivá výchova ako podmienka rodovej rovnosti

13:50–14:10 Kereszty Orsolya: Gender-egyenlőtlenség és társadalom-tudományi karrier –  magyarországi  helyzetkép. / Rodová nerovnosť a spoločenskovedná  kariéra – situácia v Maďarsku/

14:10–14:30 Szapu Marianna: Nők a tudományban / Ženy a veda

14:30–14:50 Cviková Jana: Genderérzékeny pedagógia a genderegyenlőségről folyó vita kontextusában /Rodovo citlivé vzdelávanie v kontexte súčasnej diskusie o rodovej rovnosti

 

14:50–15:10 kávészünet / prestávka na kávu:

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Petres Csizmadia Gabriella

15:10–15:30 Baráth Erzsébet: Gender-ideológia versus feminista ideológiakritika / Gender-ideológia versus feministická kritika ideológie.

15:30–15:50 Antoni Rita: A Szegedi Feminista Egylet működése és a feminizmussal kapcsolatos korabeli attitűdök a helyi sajtó tükrében / Feministický spolok v Segedíne a dobové reakcie v miestnej tlači

15:50–16:10 Molnár Csilla: Női önkifejezés és az újrafogalmazott falvédők / Umelecké sebavyjadrovanie a nové podoby závesných textílií

16:10–16:30 kávészünet / prestávka na kávu

 

Szekcióvezető: Szapu Marianna

16:30–16:50 Jablonczay Tímea: Gender sztereotípiák és szubverziók irodalmi szövegek olvasási kódjaiban / Rodové stereotypy a subverzie v kódoch čítania literárnych textov.

16:50–17:10 Petres Csizmadia Gabriella: Kortárs mesék nőképei / Obrazy žien v súčasných rozprávkach

17:10–17:30 Mészáros András: Don Juan lánya / Dcéra Dona Juana

17:30–17:50 Puskás Andrea: Újragondolt kollektív női identitás Paula Vogel Desdemona: Színmű egy zsebkendőről című drámájában / Nová kolektívna identita v dráme Pauly Vogel: Divadelná hra o vreckovke.

19:00 fogadás / recepcia

2015. szeptember 18., péntek /piatok

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Antoni Rita

9:00–9:20: Kegyes Erika: Genderpedagógia és nyelvhasználat / Rodovo citlivá pedagogika a rodovo citlivý jazyk

9:20–9:40 Hidasi Judit: A womenomics Japánban / Womanomics v Japonsku

9:40–10:00 Bárczi Zsófia: Apa olvas, anya főz… Alsó tagozatos tankönyvek nőképe Szlovákiában / Otec číta, mama varí… Obraz ženy v učebniciach prvého stupňa základných škôl na Slovensku.

10:00–10:20 Bolemant Lilla: A tanterv, a tankönyv és a tudásszintmérés gender szempontjai / Rodové aspekty učebných plánov, učebníc a vedomostných testov.

 

10:20–10:50 kávészünet

10:50–12:00 kerekasztal-beszélgetés a konferencia témáiról: pedagógia, irodalom, munkapiac, tudomány – a következő konferencia témáinak megtervezése

Okrúhly stôl o témach konferencie: pedagogika, literatúra, trh práce, veda – návrh na tematické oblasti ďalšej konferencie. Moderálja / moderuje: Bolemant Lilla

12:00–13:00 ebéd

13:00–16:00 Budinszky Hajnalka: Nők nyomában – nyitrai városnézés / Po stopách žien – prehliadka mesta Nitra

 

Kísérőprogram / sprievodný program

Workshop

A konferencia ideje alatt egy workshop keretében a résztvevők megismerkedhetnek az életvezetési tanácsadás módszereivel, és személyes konzultáción is részt vehetnek.

Počas konania konferencie sa účastníci môžu oboznámiť s metódami lifecoachingu a môžu vyskúšať aj osobnú konzultáciu.

Időpontok / Termíny:

2015. szeptember 17., csütörtök

13.00–15:00 Bolemant Éva, Fröhlich Mária: A legfontosabb személy az életünkben. / Najdôležitejšia osoba v našom živote – workshop

15:30–18:30 személyes konzultáció / individuálna konzultácia

    Konferencia bola podporená v rámci projektu Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov. Projekt rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov bol podporený sumou 23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-20014. Správcom Fondu je nadácia  otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov je posilnenie aktívneho občianstva.

Download (DOCX, 67KB)

 


besedy Bratislava Equality Gender knihy Komárno konferencia KOšice literatura menšinová literatúra muz Nitra násielie názor obrazy zien mensiny open space poradenstvo rodina rodovo citlivé vzdelávanie rodové roly rozhovor spisovateľky umenie veda vychova workshop škola ženská literatúra