Ciele a činnosť

Združenia sa usiluje o uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí medzi ženami a mužni a práv detí, venujúc sa pozornosti predovšetkým postaveniu žien a detí maďarskej menšiny na Slovensku vo všetkých sférach spoločnosti.

Činnosť združenia

sa zameriava na organizovanie informačných kampaní, seminárov zameraných na zvyšovanie povedomia cieľových skupín o problematike rovnosti príležitostí, pomoc pri uplatnení sa znevýhodnených skupín na trhu práce, prevenciu a elimináciu násilia v rodine, násilia páchaného na ženách a deťoch.

Okrem uvedených aktivít považujeme za dôležitú vydavateľskú  a publikačnú činnosť: vydávanie odborných a informačných publikácií, ako aj dokumentačnú činnosť: vytváranie informačnej databázy, zostavovanie štatistík a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa ochrany ľudských práv a situácie žien a detí v spoločnosti.

Za posledné roky svojej existencie sa združenie venovalo vedeniu kurzov Gender studies na Univerzite J. Selyeho v Komárne v spolupráci s OZ Barátnő,  prednášateľským aktivitám na konferenciách, a organizovaniu workshopov v maďarských mládežníckych organizáciách, ako aj rôznych záujmových klubov vybraných miest a obcí na Južnom Slovensku.

V rámci informovania verejnosti členky združenia prispievali do novín a časopisov vydávaných v maďarskom jazyku (Új Szó, Vasárnap, Új Nő) na Slovensku, ako aj do internetových médií, akým je napr. www.baratno.com.

Organizácia na svojej internetovej stránke uverejňuje informácie pre svoju cieľovú skupinu s online-poradenstvom. Články a príspevky sú prístupné predovšetkým v maďarskom jazyku, pretože poskytovanie informácií v materinskom jazyku je jedným z dôležitých predpokladov ich správneho pochopenia a prijatia. Webová stránka poskytuje informácie čiastočne aj v slovenskom jazyku.

Prečo je potrebné zaoberať sa rovným postavení žien a mužov?

Požiadavka vytvorenia rovného postavenia, rovnosti šancí, rovnoprávnosti žien a mužov je jedným z prioritných záväzkov, ktoré boli prijaté Európskou úniou a Slovenskou republikou. Na Slovensku je platných viac zákonov a iných právnych predpisov, ktoré riadia uplatňovanie týchto záväzkov a požiadaviek, avšak  ich uskutočňovanie v praxi je zatiaľ veľmi neúplné.

Ak spomenieme len znevýhodnené postavenie žien na trhu práce (návrat z materskej dovolenky, rozdiel v platoch žien a mužov, atď.), alebo vyskytovanie stereotypov a predsudkov vo vzdelávaní, na školách, či existenciu násilia v rodine – vyzdvihli sme len najzávažnejšie problémy, ktorými sa treba zaoberať.

Prečo názov phoenix?

Vták phoenix je symbolom znovuzrodenia a večného života. V našom ponímaní znamená nové začiatky, možnosť znovuzrodenia aj zo zdanlivo neriešiteľných životných situácií, ktoré prežíva veľa žien. Mytologický vták, ktorý zhorí, ale vstáva zo svojho popola, a nadobúda nové sily, symbolizuje silu ženy, ktorá sa nevzdáva, a napriek všetkým nepriazňam osudu zvíťazí nad ním.

Projekty združenia

Naše projekty sa zameriavajú počnúc vzdelávaním cez vedecký výskum až po praktické tréningy a kurzy. Prečítajte si dole naše Výročné správy a Stanovy.

Našim dlhodobým cieľom je 

vytvorenie siete organizácií a jednotlivcov, ktorí/-é by pomohli miestnym aktivitám a organizáciám v uskutočňovaní ich cieľov.

Členstvo

Členom/-kou OZ Phoenix môžu byť osoby, ktoré majú viac ako 18 rokov, súhlasí so Stanovami organizácie, vyplní Prihlášku , a zapojí sa do činnosti organizácie. Práca zahŕňa rôzne činnosti, naše členky a členovia si môžu vybrať podľa svojich záujmov a odborných vedomostí, podľa našich možností s finančným ohodnotením, alebo formou dobrovoľníckej práce. Možnosti spolupráce môžete prečítať v časti Podporte našu činnosť.

Spolupráca 

Popri našich činnostiach považujeme za veľmi dôležitú spoluprácu s domácimi a zahraničnými neziskovými organizáciami, aby sme svoje spoločné ciele mohli napĺňať efektívnejšie.

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

OZ Phoenix je členom Koordinačného výboru OSMS, ktorá zastrešuje maďarské neziskové organizácie na Slovensku: http://www.kerekasztal.org

Výbor pre rovné postavenie žien a detí pri OSMS

V rámci OSMS vykonáva svoju činnosť viac odborných pracovných skupín, jedným z nich je Výbor pre rovné postavenie žien a detí. Iniciátorom tejto pracovnej skupiny bolo OZ Phoenix. Prvotným cieľom pracovnej skupiny je zmapovanie situácie maďarských žien a detí na Slovensku, vykonanie sociologického výskumu, zistenie problémov a vypracovanie stratégie na ich odstránenie.

http://www.kerekasztal.org/rolunk/ 

Centrum rodových štúdií

Úspešne spolupracujeme aj s organizáciou  Centrum rodových štúdií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ako môžu pomôcť muži?

Ako organizácia, ktorá háji záujmy žien, považujeme za dôležitú spoluprácu s mužmi. Sme presvedčené, že k našej úspešnej činnosti potrebujeme aj spoluprácu mužov, ich aktívnu účasť a považujeme za veľmi dôležitú spoluprácu s organizáciami mužov.

Ak súhlasíte s našimi cieľmi a zaujala nás naša činnosť, podporte našu prácu. Možnosti podpory a pomoci nájdete tu (Podporte našu činnosť).

 

[gview file=”http://phoenix-ngo.sk/wp-content/uploads/2014/02/stanovy.pdf” height=”600px” width=”100%”]

Výročná správa o.z. Phoenix 2013

Vélemény, hozzászólás?