Phoenix Equality

Rodové scitlivovanie študentov  a študentiek VŠ – budúcich pedagógov

Projekt Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov bol podporený sumou 23988,2 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014.

Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rodové scitlivovanie študentov  a študentiek VŠ – budúcich pedagógov je posilnenie aktívneho občianstva: zvýšenie informovanosti, vedomostí a vzdelávanie.

Projekt sa realizuje od 10.októbra 2014 do 30. novembra 2015. Hlavným cieľom projektu je preto zvýšenie informovanosti, vedomostí a vzdelávanie študentov a študentiek študijných odborov Učiteľstvo akademických predmetov a Predškolská a elementárna pedagogika na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – budúcich pedagógov základných a stredných škôl v rodovej problematike a ich rodové scitlivenie. Tento zámer napĺňame predovšetkým prostredníctvom štyroch typov aktivít – (1) vyučovaním predmetu Základy rodových štúdií na Fakulte Stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre, (2) organizovaním diskusných stretnutí v študenstských kluboch vysokých škôl, (3) aktívnou účasťou vo forme besied a workshopov v Gombaseckom letnom tábore maďarskej mládeže , (4) organizovaním záverečnej konferencie o rodovo citlivej výchove a vzdelávaní na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre.

logo_osf_500x192px_RGB_SKlogo_EEA_60x43mm_CMYK_300DPI