KONFERENCIA 2015

Konferencia 2015

Meghívó

phoenixEQUALITY_logo

eeagrants

osf

 

 

Download (DOCX, 67KB)

Nőképek kisebbségben III.

Nemzetközi tudományos konferencia (nemcsak) a szlovákiai magyar nők helyzetéről
Kiemelt téma: a genderpedagógia, a genderérzékeny nevelés

Fő szervező:
Phoenix Polgári Társulás (Pozsony)
Társszervezők:
Közép-Európai Tanulmányok Kara, KFE Nyitra
Genderkutató Központ, BTK Comenius Egyetem,
Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

Helyszín: KETK Nyitra, Dražovská 4.
Időpont: 2015. szeptember 17-18.

PROGRAM

Nőképek kisebbségben III./Obrazy žien menšiny III.

Fő szervező / Hlavný organizátor: Phoenix Polgári Társulás (Pozsony) Občianske združenie Phoenix Bratislava

 

Társszervezők / Spoluorganizátori/-ky:

Közép-Európai Tanulmányok Kara, Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra / Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF Nitra,

Genderkutató Központ, BTK Comenius Egyetem / Centrum rodových štúdií UK Bratislava,

Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala / Výbor pre rovné príležitosti žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku

 

Helyszín / Miesto: KETK Nyitra / Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra, Dražovská 4.

Időpont Termín: 2015. szeptember 17-18.

Program:

2015. szeptember 17. csütörtök / štvrtok

10:00–11:00 regisztráció

11:00 –11:15 A konferencia megnyitója / Otvorenie konferencie: Tokár Géza

11:15 –12:00 Thun Éva: Hogyan tanítsunk genderül? A genderpedagógia elmélete és gyakorlata integrálásának lehetősége / Ako učme rodovo citlivo? Možnosti integrácie teórie a praxe rodovo citlivej pedagogiky.

12:00–13:00 ebéd

13:00–13:30: A magyar feminizmus története című kiállítás megnyitója és megtekintése. A kiállítást megnyitja annak összeállítója: Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke.

Vernisáž výstavy História maďarského feminizmu. Výstavu predstaví je zostavovateľka Rita Antoni, predsedníčka Spolku Nőkért ( Pre Ženy)

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Bolemant Lilla

13:30–13:50 Monika Bosá: A genderérzékeny nevelés mint a genderegyenlőség feltétele / Rodovo citlivá výchova ako podmienka rodovej rovnosti

13:50–14:10 Kereszty Orsolya: Gender-egyenlőtlenség és társadalom-tudományi karrier –  magyarországi  helyzetkép. / Rodová nerovnosť a spoločenskovedná  kariéra – situácia v Maďarsku/

14:10–14:30 Szapu Marianna: Nők a tudományban / Ženy a veda

14:30–14:50 Cviková Jana: Genderérzékeny pedagógia a genderegyenlőségről folyó vita kontextusában /Rodovo citlivé vzdelávanie v kontexte súčasnej diskusie o rodovej rovnosti

14:50–15:10-  kávészünet / prestávka na kávu:

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Petres Gabriella

15:10–15:30 Baráth Erzsébet: Gender-ideológia versus feminista ideológiakritika / Gender-ideológia versus feministická kritika ideológie.

15:30–15:50 Antoni Rita: A Szegedi Feminista Egylet működése és a feminizmussal kapcsolatos korabeli attitűdök a helyi sajtó tükrében / Feministický spolok v Segedíne a dobové reakcie v miestnej tlači

15:50–16:10 Molnár Csilla: Női önkifejezés és az újrafogalmazott falvédők / Umelecké sebavyjadrovanie a nové podoby závesných textílií

16:10–16:30 kávészünet / prestávka na kávu

Szekcióvezető: Szapu Marianna

16:30–16:50 Jablonczay Tímea: Gender sztereotípiák és szubverziók irodalmi szövegek olvasási kódjaiban / Rodové stereotypy a subverzie v kódoch čítania literárnych textov.

16:50–17:10 Petres Gabriella: Kortárs mesék nőképei / Obrazy žien v súčasných rozprávkach

17:10–17:30 Mészáros András: Don Juan lánya / Dcéra Dona Juana

17:30–17:50 Puskás Andrea: Újragondolt kollektív női identitás Paula Vogel Desdemona: Színmű egy zsebkendőről című drámájában / Nová kolektívna identita v dráme Pauly Vogel: Divadelná hra o vreckovke.

19:00 fogadás / recepcia

 

18.9.2015. péntek /piatok

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Antoni Rita

9:00–9:20: Kegyes Erika: Genderpedagógia és nyelvhasználat / Rodovo citlivá pedagogika a rodovo citlivý jazyk

9:20–9:40 Hidasi Judit: A womenomics Japánban / Womanomics v Japonsku

9:40–10:00 Bárczi Zsófia: Apa olvas, anya főz… Alsó tagozatos tankönyvek nőképe Szlovákiában / Otec číta, mama varí… Obraz ženy v učebniciach prvého stupňa základných škôl na Slovensku.

10:00–10:20 Bolemant Lilla: A tanterv, a tankönyv és a tudásszintmérés gender szempontjai / Rodové aspekty učebných plánov, učebníc a vedomostných testov.

10:20–10:50 kávészünet

10:50–12:00 kerekasztal-beszélgetés a konferencia témáiról: pedagógia, irodalom, munkapiac, tudomány – a következő konferencia témáinak megtervezése

Okrúhly stôl o témach konferencie: pedagogika, literatúra, trh práce, veda – návrh na tematické oblasti ďalšej konferencie. Moderálja / moderuje: Bolemant Lilla

12:00-13:00 ebéd

13:00-16:00 Budinszky Hajnalka: Nők nyomában – nyitrai városnézés / Po stopách žien – prehliadka mesta Nitra

Kísérőprogram / sprievodný program

Workshop

A konferencia ideje alatt egy workshop keretében a résztvevők megismerkedhetnek az életvezetési tanácsadás módszereivel, és személyes konzultáción is részt vehetnek.

Počas konania konferencie sa účastníci môžu oboznámiť s metódami lifecoachingu a môžu vyskúšať aj osobnú konzultáciu.

Időpontok / Termíny:

2015. szeptember 17. csütörtök

13.00-15:00 Bolemant Éva, Fröhlich Mária: A legfontosabb személy az életünkben. / Najdôležitejšia osoba v našom živote – workshop

15:30-18:30 személyes konzultáció / individuálna konzultácia

A konferencia az Egyetemi hallgatók – pedagógusjelöltek – genderérzékenyítése nevű projekten belül valósult meg. Az egyetemi hallgatók – pedagógusjelöltek – genderérzékenyítése elnevezésű projektet az EEA pénzügyi mechanizmus által finanszírozott Civil alap 23 988,20 euróval támogatta. a Civil alap kezelője a Nyitott Társadalomért Alapítvány. Az egyetemi hallgatók – pedagógusjelöltek – genderérzékenyítése elnevezésű projekt célja az aktív civil részvétel növelése.

    Konferencia bola podporená v rámci projektu Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov. Projekt rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov bol podporený sumou 23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-20014. Správcom Fondu je Nadácia  otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov je posilnenie aktívneho občianstva.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Kollégák és Kolléganők, Kedves Érdeklődők!

Az idén már harmadszor kerül megrendezésre a Nőképek kisebbségben nevű konferenciánk, amelyre nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, résztvevőt, előadót és hallgatót. A konferencia a Tudomány az oktatásért – Oktatás a tudományért nemzetközi konferenciával párhuzamosan kerül megrendezésre, ezért a szervezési tudnivalók részben egyeznek.  A helyszínt is a nyitrai egyetem Közép-Európai Kara biztosítja, ahol az idei évben először ismerkedhettek meg a kar hallgatói a Gender studies alapjaival egy választható tantárgy keretében, amelyet a Phoenix PT és a pozsonyi genderkutató központ szakemberei, valamint több külföldi szakember vezetett.
A konferencia kiemelt témája többek között ezért is lett a genderpedagógia és a genderszempontú, genderérzékeny nevelés. 
A fő téma mellet azonban tovább szeretnénk vinni a többi témánkat is, amelyekkel az előző két évben foglalkoztunk, vagyis a feminista irodalom és nyelvészet, a nők szerepe a művészetekben és a tudományban, a feminista filozófia, szociológia, pszichológia, a nők helyzete a munkapiacon és a döntéshozatalban stb. Továbbá várjuk mindazokat is, akik új témákkal szeretnék gazdagítani az eddigieket.
A konferencia része lesz egy gyakorlati foglalkozásokból álló blokk is, amelynek keretében önismereti, életvezetési, problémakezelési módszerekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, és a helyszínen részt vehetnek egy-egy képzésen is.
A kísérőprogram a Magyarországi feminizmus története című kiállítás lesz, amelyet az összeállítója, Antoni Rita mutat majd be.
A résztvevők számára a tavalyi sikeres pozsonyi városnézés után az idén is beterveztünk egy hasonló körutat Nők a nyitrai közéletben és kultúrában címmel, amelyen Budinszky Hajnalka tapasztalt idegenvezető kísér végig minket.
A konferencia nyelve: magyar és szlovák, szimultán tolmácsolást biztosítunk.
Jelentkezni június 20-áig lehet online jelentkezési lap kitöltésével.
Az elfogadott tartalmi összefoglalókat 2015. július 15-ig tesszük közzé, a konferencia programját pedig 2014. szeptember 4-ig.
A tanulmány leadási határideje 2015. augusztus 31.
A konferencia részvételi díja 60,- euro (tartalmazza a tartalmi összefoglalókat közreadó kiadványt és a konferencia előadásait és posztereit tartalmazó konferenciakötetet, a konferenciával kapcsolatos egyéb anyagokat, valamint a fogadáson való részvételt), amelyet 2015. július 1. és augusztus 17. között szükséges téríteni. A konferencia részvételi díja nem tartalmaz étkezési, szállás- és útiköltséget.

Szeretettel várunk mindenkit!

A Nőképek kisebbségben című konferencia 3. évfolyamát „Az egyetemi hallgatók, jövendő pedagógusok nemi érzékenyítése“ elnevezésű projekten belül a Civil Szervezetek Alapja 23 988, 2 euróval támogatta, amelyet az EHP 2009-2014 Pénzügyi mechanizmusa finanszíroz.
Az Alap kezelője a Nyitott Társadalomért Alapítvány – Open Society Foundation. Az egyetemi hallgatók, jövendő pedagógusok nemi érzékenyítése nevű projekt célja az egyetemi hallgatók tájékoztatása, tudásuk növelése – az alap- és középiskolák jövendő pedagógusainak képzése a gender problematika terén.
További információk  a konferenciáról:

 http://www.sciedu.fss.ukf.sk/gender/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=17&lang=hu

 

JELENTKEZÉS az alábbi  LINKEN

http://www.sciedu.fss.ukf.sk/gender/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=20&lang=hu

 

Program konferencie Nokepek kisebbsegben III.

Program Nokepek kisebbsegben III.

0 Hozzászólás
Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned,hogy hozzászólhass

19. századi történet anyai szerep barátság bolemant lilla Bolgár Kati elvárások előítélet eredményesség erőszak férfi gender studies gombaszög irodalom iskola Janković Nóra kalandregény kapcsolat karierr konferencia kutatás könyv magatartás nevelés nőirodalom OSF Phoenix Equality politika projekt párkapcsolat regény szerelem szerepvállalás sztereotípia szülő gyerek kapcsolat tanácsadás testi változások tudomány tudás történelem viselkedés workshop zaklatás értékelés önbizalom önismeret