Konferencia 2015

Meghívó

phoenixEQUALITY_logo

eeagrants

osf

 

 

[gview file=”https://phoenix-ngo.sk/wp-content/uploads/2015/09/Program-konferencie-Nokepek-kisebbsegben-III..docx”]

Nőképek kisebbségben III.

Nemzetközi tudományos konferencia (nemcsak) a szlovákiai magyar nők helyzetéről
Kiemelt téma: a genderpedagógia, a genderérzékeny nevelés

Fő szervező:
Phoenix Polgári Társulás (Pozsony)
Társszervezők:
Közép-Európai Tanulmányok Kara, KFE Nyitra
Genderkutató Központ, BTK Comenius Egyetem,
Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

Helyszín: KETK Nyitra, Dražovská 4.
Időpont: 2015. szeptember 17-18.

PROGRAM

Nőképek kisebbségben III./Obrazy žien menšiny III.

Fő szervező / Hlavný organizátor: Phoenix Polgári Társulás (Pozsony) Občianske združenie Phoenix Bratislava

 

Társszervezők / Spoluorganizátori/-ky:

Közép-Európai Tanulmányok Kara, Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra / Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF Nitra,

Genderkutató Központ, BTK Comenius Egyetem / Centrum rodových štúdií UK Bratislava,

Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala / Výbor pre rovné príležitosti žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku

 

Helyszín / Miesto: KETK Nyitra / Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra, Dražovská 4.

Időpont Termín: 2015. szeptember 17-18.

Program:

2015. szeptember 17. csütörtök / štvrtok

10:00–11:00 regisztráció

11:00 –11:15 A konferencia megnyitója / Otvorenie konferencie: Tokár Géza

11:15 –12:00 Thun Éva: Hogyan tanítsunk genderül? A genderpedagógia elmélete és gyakorlata integrálásának lehetősége / Ako učme rodovo citlivo? Možnosti integrácie teórie a praxe rodovo citlivej pedagogiky.

12:00–13:00 ebéd

13:00–13:30: A magyar feminizmus története című kiállítás megnyitója és megtekintése. A kiállítást megnyitja annak összeállítója: Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke.

Vernisáž výstavy História maďarského feminizmu. Výstavu predstaví je zostavovateľka Rita Antoni, predsedníčka Spolku Nőkért ( Pre Ženy)

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Bolemant Lilla

13:30–13:50 Monika Bosá: A genderérzékeny nevelés mint a genderegyenlőség feltétele / Rodovo citlivá výchova ako podmienka rodovej rovnosti

13:50–14:10 Kereszty Orsolya: Gender-egyenlőtlenség és társadalom-tudományi karrier –  magyarországi  helyzetkép. / Rodová nerovnosť a spoločenskovedná  kariéra – situácia v Maďarsku/

14:10–14:30 Szapu Marianna: Nők a tudományban / Ženy a veda

14:30–14:50 Cviková Jana: Genderérzékeny pedagógia a genderegyenlőségről folyó vita kontextusában /Rodovo citlivé vzdelávanie v kontexte súčasnej diskusie o rodovej rovnosti

14:50–15:10-  kávészünet / prestávka na kávu:

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Petres Gabriella

15:10–15:30 Baráth Erzsébet: Gender-ideológia versus feminista ideológiakritika / Gender-ideológia versus feministická kritika ideológie.

15:30–15:50 Antoni Rita: A Szegedi Feminista Egylet működése és a feminizmussal kapcsolatos korabeli attitűdök a helyi sajtó tükrében / Feministický spolok v Segedíne a dobové reakcie v miestnej tlači

15:50–16:10 Molnár Csilla: Női önkifejezés és az újrafogalmazott falvédők / Umelecké sebavyjadrovanie a nové podoby závesných textílií

16:10–16:30 kávészünet / prestávka na kávu

Szekcióvezető: Szapu Marianna

16:30–16:50 Jablonczay Tímea: Gender sztereotípiák és szubverziók irodalmi szövegek olvasási kódjaiban / Rodové stereotypy a subverzie v kódoch čítania literárnych textov.

16:50–17:10 Petres Gabriella: Kortárs mesék nőképei / Obrazy žien v súčasných rozprávkach

17:10–17:30 Mészáros András: Don Juan lánya / Dcéra Dona Juana

17:30–17:50 Puskás Andrea: Újragondolt kollektív női identitás Paula Vogel Desdemona: Színmű egy zsebkendőről című drámájában / Nová kolektívna identita v dráme Pauly Vogel: Divadelná hra o vreckovke.

19:00 fogadás / recepcia

 

18.9.2015. péntek /piatok

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Antoni Rita

9:00–9:20: Kegyes Erika: Genderpedagógia és nyelvhasználat / Rodovo citlivá pedagogika a rodovo citlivý jazyk

9:20–9:40 Hidasi Judit: A womenomics Japánban / Womanomics v Japonsku

9:40–10:00 Bárczi Zsófia: Apa olvas, anya főz… Alsó tagozatos tankönyvek nőképe Szlovákiában / Otec číta, mama varí… Obraz ženy v učebniciach prvého stupňa základných škôl na Slovensku.

10:00–10:20 Bolemant Lilla: A tanterv, a tankönyv és a tudásszintmérés gender szempontjai / Rodové aspekty učebných plánov, učebníc a vedomostných testov.

10:20–10:50 kávészünet

10:50–12:00 kerekasztal-beszélgetés a konferencia témáiról: pedagógia, irodalom, munkapiac, tudomány – a következő konferencia témáinak megtervezése

Okrúhly stôl o témach konferencie: pedagogika, literatúra, trh práce, veda – návrh na tematické oblasti ďalšej konferencie. Moderálja / moderuje: Bolemant Lilla

12:00-13:00 ebéd

13:00-16:00 Budinszky Hajnalka: Nők nyomában – nyitrai városnézés / Po stopách žien – prehliadka mesta Nitra

Kísérőprogram / sprievodný program

Workshop

A konferencia ideje alatt egy workshop keretében a résztvevők megismerkedhetnek az életvezetési tanácsadás módszereivel, és személyes konzultáción is részt vehetnek.

Počas konania konferencie sa účastníci môžu oboznámiť s metódami lifecoachingu a môžu vyskúšať aj osobnú konzultáciu.

Időpontok / Termíny:

2015. szeptember 17. csütörtök

13.00-15:00 Bolemant Éva, Fröhlich Mária: A legfontosabb személy az életünkben. / Najdôležitejšia osoba v našom živote – workshop

15:30-18:30 személyes konzultáció / individuálna konzultácia

A konferencia az Egyetemi hallgatók – pedagógusjelöltek – genderérzékenyítése nevű projekten belül valósult meg. Az egyetemi hallgatók – pedagógusjelöltek – genderérzékenyítése elnevezésű projektet az EEA pénzügyi mechanizmus által finanszírozott Civil alap 23 988,20 euróval támogatta. a Civil alap kezelője a Nyitott Társadalomért Alapítvány. Az egyetemi hallgatók – pedagógusjelöltek – genderérzékenyítése elnevezésű projekt célja az aktív civil részvétel növelése.

    Konferencia bola podporená v rámci projektu Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov. Projekt rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov bol podporený sumou 23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-20014. Správcom Fondu je Nadácia  otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov je posilnenie aktívneho občianstva.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Kollégák és Kolléganők, Kedves Érdeklődők!

Az idén már harmadszor kerül megrendezésre a Nőképek kisebbségben nevű konferenciánk, amelyre nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, résztvevőt, előadót és hallgatót. A konferencia a Tudomány az oktatásért – Oktatás a tudományért nemzetközi konferenciával párhuzamosan kerül megrendezésre, ezért a szervezési tudnivalók részben egyeznek.  A helyszínt is a nyitrai egyetem Közép-Európai Kara biztosítja, ahol az idei évben először ismerkedhettek meg a kar hallgatói a Gender studies alapjaival egy választható tantárgy keretében, amelyet a Phoenix PT és a pozsonyi genderkutató központ szakemberei, valamint több külföldi szakember vezetett.
A konferencia kiemelt témája többek között ezért is lett a genderpedagógia és a genderszempontú, genderérzékeny nevelés. 
A fő téma mellet azonban tovább szeretnénk vinni a többi témánkat is, amelyekkel az előző két évben foglalkoztunk, vagyis a feminista irodalom és nyelvészet, a nők szerepe a művészetekben és a tudományban, a feminista filozófia, szociológia, pszichológia, a nők helyzete a munkapiacon és a döntéshozatalban stb. Továbbá várjuk mindazokat is, akik új témákkal szeretnék gazdagítani az eddigieket.
A konferencia része lesz egy gyakorlati foglalkozásokból álló blokk is, amelynek keretében önismereti, életvezetési, problémakezelési módszerekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, és a helyszínen részt vehetnek egy-egy képzésen is.
A kísérőprogram a Magyarországi feminizmus története című kiállítás lesz, amelyet az összeállítója, Antoni Rita mutat majd be.
A résztvevők számára a tavalyi sikeres pozsonyi városnézés után az idén is beterveztünk egy hasonló körutat Nők a nyitrai közéletben és kultúrában címmel, amelyen Budinszky Hajnalka tapasztalt idegenvezető kísér végig minket.
A konferencia nyelve: magyar és szlovák, szimultán tolmácsolást biztosítunk.
Jelentkezni június 20-áig lehet online jelentkezési lap kitöltésével.
Az elfogadott tartalmi összefoglalókat 2015. július 15-ig tesszük közzé, a konferencia programját pedig 2014. szeptember 4-ig.
A tanulmány leadási határideje 2015. augusztus 31.
A konferencia részvételi díja 60,- euro (tartalmazza a tartalmi összefoglalókat közreadó kiadványt és a konferencia előadásait és posztereit tartalmazó konferenciakötetet, a konferenciával kapcsolatos egyéb anyagokat, valamint a fogadáson való részvételt), amelyet 2015. július 1. és augusztus 17. között szükséges téríteni. A konferencia részvételi díja nem tartalmaz étkezési, szállás- és útiköltséget.

Szeretettel várunk mindenkit!

A Nőképek kisebbségben című konferencia 3. évfolyamát „Az egyetemi hallgatók, jövendő pedagógusok nemi érzékenyítése“ elnevezésű projekten belül a Civil Szervezetek Alapja 23 988, 2 euróval támogatta, amelyet az EHP 2009-2014 Pénzügyi mechanizmusa finanszíroz.
Az Alap kezelője a Nyitott Társadalomért Alapítvány – Open Society Foundation. Az egyetemi hallgatók, jövendő pedagógusok nemi érzékenyítése nevű projekt célja az egyetemi hallgatók tájékoztatása, tudásuk növelése – az alap- és középiskolák jövendő pedagógusainak képzése a gender problematika terén.
További információk  a konferenciáról:

 http://www.sciedu.fss.ukf.sk/gender/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=17&lang=hu

 

JELENTKEZÉS az alábbi  LINKEN

http://www.sciedu.fss.ukf.sk/gender/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=20&lang=hu

 

Program konferencie Nokepek kisebbsegben III.

Program Nokepek kisebbsegben III.