KönyvBarátnők

VO

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

tlačiarenské služby a tlačenie knižných titulov (služba)

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Občianske združenie Phoenix – Phoenix Polgári Társulás

Sídlo: Pri Šajbách 14A, 83106 Bratislava

Krajina: Slovenská republiky

Štatutárka: Mgr. Liliana Bolemant, PhD.

IČO: 30799881

DIČ: 2023554368

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: SK91 0900 0000 0050 3626 3585

Kontaktná osoba: Mgr. Liliana Bolemant, PhD.

Telefón: 0918619422

 

2. Predmet zákazky: knižné tituly podľa opisu predmetu zákazky

 

3. Opis predmetu zákazky

3.1. Názov titulu: Eleonóra Jankovic: A világ túloldalán

Formát: 120X160 mm

Rozsah: 288 str.

Náklad: 1500 ks.

Papier: 80 g

Farebnosť: 1+1, obálka: 4+0, 250 g pohľ. kartón

Predpokladaná cena: 1500,- €

 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky

 

4. Zmluvný vzťah: Objednávka, dodací list, faktúra, platobný príkaz na úhradu.

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: OZ Phoenix, Pri Šajbách 14A, 831 06 Bratislava

 

6. Termín dodania: do 30 dní.

 

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 20.11.2015

 

8. Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa

elektronickou formou na adresu: liliana.bolemant@gmail.com

 

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 7.11.2015

 

10. Vyhodnotenie ponúk: Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným (prvým) sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH

11. Podmienky účasti: Doklad o oprávnení podnikať (napr. výpis zo živnostenského resp.

obchodného registra). Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu

dokladu.

 

12. Obsah ponuky: Cenová ponuka, doklad podľa bodu 10.

 

13. Požiadavka na predloženie cenovej ponuky: Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku.

Cenová ponuka musí byť vyjadrená v €.

 

14. Požadované obchodné podmienky predmetu zákazky: Obchodné podmienky sú ponúknuté

a dohodnuté obchodné zvyklosti zachovávané všeobecne v príslušnom obchodnom odvetví.

Objednávka s úspešným uchádzačom nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými

podmienkami.

 

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková zmluvná cena s DPH (konečná cena).

 

16. Ďalšie informácie:

16.1.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je možné podať žiadosť o nápravu ani námietky v

zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

16.2.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude prebiehať elektronicky (e-mailom).

16.3.

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnocovania ponúk.

16.4.

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná záväzná objednávka v súlade s cenovou ponukou

16.5. Dôvody zrušenia zadávania zákazky:

– Nebola predložená ani jedna ponuka.

– Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy.

– Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa.

– Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená

 

Liliana Bolemant

Štatutárka OZ

Bratislava, 7.11.2015

Vélemény, hozzászólás?