Situácia žien

Program konferencie 2015- Obrazy žien menšiny III.

Nőképek kisebbségben III./ Obrazy žien menšiny III.

Program Nokepek kisebbsegben III.

 Hlavný organizátor: Phoenix Polgári Társulás (Pozsony) Občianske združenie Phoenix Bratislava

Spoluorganizátori/-ky:

Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem / Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF Nitra,

Genderkutató Központ, BTK Comenius Egyetem / Centrum rodových štúdií UK Bratislava,

Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala / Výbor pre rovné príležitosti žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku

Miesto: KeTK Nyitra / Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra, Dražovská 4.

 Termín: 17-18. septembra 2015

Program:

2015. szeptember 17., csütörtök / štvrtok

10:00–11:00 regisztráció

11:00–11:15 A konferencia megnyitója / Otvorenie konferencie: Tokár Géza

11:15–12:00 Thun Éva: Hogyan tanítsunk genderül? A genderpedagógia elmélete és gyakorlata integrálásának lehetősége / Ako učme rodovo citlivo? Možnosti integrácie teórie a praxe rodovo citlivej pedagogiky.

12:00–13:00 ebéd/obed

13:00–13:30 A magyar feminizmus története című kiállítás megnyitója és megtekintése. A kiállítást megnyitja annak összeállítója: Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke.

Vernisáž výstavy História maďarského feminizmu. Výstavu predstaví je zostavovateľka Rita Antoni, predsedníčka Spolku Nőkért ( Pre Ženy)

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Bolemant Lilla

13:30–13:50 Monika Bosá: A genderérzékeny nevelés mint a genderegyenlőség feltétele / Rodovo citlivá výchova ako podmienka rodovej rovnosti

13:50–14:10 Kereszty Orsolya: Gender-egyenlőtlenség és társadalom-tudományi karrier –  magyarországi  helyzetkép. / Rodová nerovnosť a spoločenskovedná  kariéra – situácia v Maďarsku/

14:10–14:30 Szapu Marianna: Nők a tudományban / Ženy a veda

14:30–14:50 Cviková Jana: Genderérzékeny pedagógia a genderegyenlőségről folyó vita kontextusában /Rodovo citlivé vzdelávanie v kontexte súčasnej diskusie o rodovej rovnosti

 

14:50–15:10 kávészünet / prestávka na kávu:

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Petres Csizmadia Gabriella

15:10–15:30 Baráth Erzsébet: Gender-ideológia versus feminista ideológiakritika / Gender-ideológia versus feministická kritika ideológie.

15:30–15:50 Antoni Rita: A Szegedi Feminista Egylet működése és a feminizmussal kapcsolatos korabeli attitűdök a helyi sajtó tükrében / Feministický spolok v Segedíne a dobové reakcie v miestnej tlači

15:50–16:10 Molnár Csilla: Női önkifejezés és az újrafogalmazott falvédők / Umelecké sebavyjadrovanie a nové podoby závesných textílií

16:10–16:30 kávészünet / prestávka na kávu

 

Szekcióvezető: Szapu Marianna

16:30–16:50 Jablonczay Tímea: Gender sztereotípiák és szubverziók irodalmi szövegek olvasási kódjaiban / Rodové stereotypy a subverzie v kódoch čítania literárnych textov.

16:50–17:10 Petres Csizmadia Gabriella: Kortárs mesék nőképei / Obrazy žien v súčasných rozprávkach

17:10–17:30 Mészáros András: Don Juan lánya / Dcéra Dona Juana

17:30–17:50 Puskás Andrea: Újragondolt kollektív női identitás Paula Vogel Desdemona: Színmű egy zsebkendőről című drámájában / Nová kolektívna identita v dráme Pauly Vogel: Divadelná hra o vreckovke.

19:00 fogadás / recepcia

2015. szeptember 18., péntek /piatok

Szekcióvezető / vedúca sekcie: Antoni Rita

9:00–9:20: Kegyes Erika: Genderpedagógia és nyelvhasználat / Rodovo citlivá pedagogika a rodovo citlivý jazyk

9:20–9:40 Hidasi Judit: A womenomics Japánban / Womanomics v Japonsku

9:40–10:00 Bárczi Zsófia: Apa olvas, anya főz… Alsó tagozatos tankönyvek nőképe Szlovákiában / Otec číta, mama varí… Obraz ženy v učebniciach prvého stupňa základných škôl na Slovensku.

10:00–10:20 Bolemant Lilla: A tanterv, a tankönyv és a tudásszintmérés gender szempontjai / Rodové aspekty učebných plánov, učebníc a vedomostných testov.

 

10:20–10:50 kávészünet

10:50–12:00 kerekasztal-beszélgetés a konferencia témáiról: pedagógia, irodalom, munkapiac, tudomány – a következő konferencia témáinak megtervezése

Okrúhly stôl o témach konferencie: pedagogika, literatúra, trh práce, veda – návrh na tematické oblasti ďalšej konferencie. Moderálja / moderuje: Bolemant Lilla

12:00–13:00 ebéd

13:00–16:00 Budinszky Hajnalka: Nők nyomában – nyitrai városnézés / Po stopách žien – prehliadka mesta Nitra

 

Kísérőprogram / sprievodný program

Workshop

A konferencia ideje alatt egy workshop keretében a résztvevők megismerkedhetnek az életvezetési tanácsadás módszereivel, és személyes konzultáción is részt vehetnek.

Počas konania konferencie sa účastníci môžu oboznámiť s metódami lifecoachingu a môžu vyskúšať aj osobnú konzultáciu.

Időpontok / Termíny:

2015. szeptember 17., csütörtök

13.00–15:00 Bolemant Éva, Fröhlich Mária: A legfontosabb személy az életünkben. / Najdôležitejšia osoba v našom živote – workshop

15:30–18:30 személyes konzultáció / individuálna konzultácia

    Konferencia bola podporená v rámci projektu Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov. Projekt rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov bol podporený sumou 23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-20014. Správcom Fondu je nadácia  otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov je posilnenie aktívneho občianstva.

[gview file=”https://phoenix-ngo.sk/wp-content/uploads/2015/09/Program-konferencie-Nokepek-kisebbsegben-III..docx”]

 

Vélemény, hozzászólás?